Splošni pogoji Potepa s Sanjami

1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe oz. napotnice – voucherja, ki jo skleneta Založba Sanje v sodelovanju z Agencija Ajdovec (v nadaljevanju besedila: Sanje) in obiskovalec (v nadaljevanju besedila: sanjač), ki se prijavlja na enega od potepov, aranžmajev ali prevoza v sklopu Potepov po Medani, ki so prva izvedba produkta Potep s Sanjami (v nadaljevanju: potepanje).

2. Prijave in vplačila

Prijave sprejemajo Sanje v poslovalnici Založbe Sanje, in sicer v Hiši sanjajočih knjig, Trubarjeva 29, 1000 Ljubljana ali preko spletnega obrazca na https://festival.sanje.si/potep-s-sanjami. Ob prijavi prejme sanjač prijavni dokument, program potepanj, splošne pogoje in račun, ki velja tudi kot potrdilo oz. pogodba o potepanju, in sicer sklenjena med sanjačem in Sanjami. Če sanjače prijavlja pravna oseba je lahko to tudi naročilnica ali telefax, ki pa morata iz strani Sanj biti potrjena. Sanjač mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva potepanje, ter plačati akontacijo v znesku 100%, razen če ni dogovorjeno drugače. V primeru, da sanjač ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oz. škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov. S prejemom / izdajo računa in plačilom akontacije v znesku 100% sanjač in Sanje skleneta pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potepanju in vsebuje podatke o potepanju, ali pa se ta pogodba sklicuje na program potepanja, v katerem so ti podatki navedeni. Sanjačeva prijava se šteje za sklenjeno tudi v primeru, da sanjač svoje obveznosti glede akontacije poravna preko elektronskega bančništva, kreditne kartice in fizično ne podpiše pogodbe oz. je v roku 8 dni od prejema ne zavrne. Za dan plačila se šteje dan, ko sanjač izvrši plačilo na blagajni Sanj ali pri kateri izmed bank, pošt ali elektronskega bančništva.

3. Cena aranžmaja

Cene aranžmaja so v EUR in so navedene v programu aranžmaja. V skladu z 900. Členom obligacijskega zakonika si Sanje pridržujejo pravico do zvišanja cene, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe cen prevoznikov, ki vplivajo na ceno potepanja ali premajhnega števila prijavljenih sanjačev za navedeno ceno. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10 %, ima sanjač pravico, da odstopi od pogodbe, ves vplačan denar pa se mu vrne. V primeru zvišanja cene so sanjači pisno obveščeni. Sanje lahko v programu potepanj predvidijo, da sanjač plača storitve, ki bodo opravljene na licu mesta, neposredno tuji osebi na način, ki je predviden v programu potepanj. V tem primeru uveljavlja sanjač reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi.

4. Storitve, ki so zajete v ceni potepanja

V ceno potepanj so vključene samo storitve, ki so navedene v programu posameznega potepanja ali na voucherju (npr. hotelske storitve, transferji, strokovno vodstvo, organizacija aranžmaja ipd). Če v programu potepanja, ki vključuje nočitve ni drugače določeno, veljajo cene posameznega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Cena vključuje celoten paket in je zato fiksna in nespremenljiva. Kar pomeni, da v primeru, da se sanjač kateri od storitev, ki jih paket zajema odreče, mu denarja zato ne vračamo.

5. Posebne / dodatne storitve

Posebne oz. dodatne storitve so storitve, ki praviloma niso vključene v ceno posameznega potepanja (enoposteljna soba, posebna prehrana, izleti ipd.), ali pa so za njih predvidena doplačila. Te storitve plača sanjač posebej, razen če ni v programu potepanja drugače določeno. V primeru, da so pri posameznem potepanju razpisane posebne oz. dodatne storitve, sanjač posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potepanja. Med samim potepanjem pa se posebne storitve doplačajo vodji potepanja oz. tamkajšnjemu predstavniku Sanj na lokaciji, kjer se storitev opravlja.

6. Sanjačeva odpoved aranžmaja

Sanjač ima pravico, da odpove potepanje pisno ali ustno v poslovalnici, kjer se je prijavil. Sanje imajo pravico da zaradi odpovedi potepanja s strani sanjača zadržijo del stroškov in sicer vezano na čas, v katerem je sanjač podal odpoved (%, ki ga zadržijo Sanje):

– od 14 dni do 8 dni pred odhodom 50 % cene potepanja
– od 7 dni do 4 dni pred odhodom 80 % cene potepanja
– od 3 dni do 0 dni (odhodni dan) 100% cene potepanja

Ob ustni odpovedi potepanja mora sanjač podpisati pisno odpoved, ki mu jo v podpis ponudijo Sanje. V primeru, da potnik ne podpiše, se šteje, kot da potepanja ni odpovedal. Če sanjač prekine potepanje po tem, ko se je že začelo njegovo izvajanje, vzrok za to pa ni višja sila, nima pravice do povračila stroškov oz. zneska plačanega potepanja.

7. Prodaja potepanj preko interneta

V primeru naročila oziroma prodaje potepanj preko interneta veljajo ti Splošni pogoji, objavljeni na internetni strani https://festival.sanje.si/potep-s-sanjami

Šteje se, da je sanjač sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil potepanje v organizaciji Sanj prek interneta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

8. Odpoved potepanja s strani Sanj

Skladno z 900. in 902. členom Obligacijskega zakonika, si Sanje pridržujejo pravico do odpovedi potepanj, če se ne prijavi vsaj najmanjše število sanjačev, potrebno za izvedbo potepanja. Sanje se obvežejo, da o odpovedi pisno ali ustno obvestijo že prijavljene sanjače najkasneje 3 dni pred odhodom oz začetkom potepanj. Sanje si pridržujejo pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti, za Sanje pa pomenijo utemeljen razlog, zaradi katerega ne bi sklenili pogodbe, če bi bil poznan ob sklenitvi pogodbe. Sanje si pridržujemo pravico do spremembe ure in dneva izvedbe posameznega potepanja zaradi števila prijavljenih in posledično lažjega izvajanja potepanja, ali višje sile in pravico do drugačne smeri potepanja, če se spremenijo pogoji potepanja (neustrezni vremenski pogoji, elementarne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere Sanje nimajo vpliva in sicer brez posebne odškodnine). Pri odstopu od pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja Sanje vrnejo Sanjaču celoten znesek plačanega potepanja, sanjač pa nima pravice do povrnitve morebitnih stroškov, kot npr. stroškov vezanih na plačilo potepanja. V primeru odstopa od pogodbe med njenim izpolnjevanjem imajo Sanje pravico do plačila za dogovorjen del potepanj, ki so bili opravljeni, dolžna pa je storiti vse potrebno za zavarovanje interesov sanjača.

9. Spremembe programa potepanj

Sanje si pridržujejo pravico do spremembe dneva in ure potepanj zaradi nastopa višje sile in pravico do spremembe smeri potepanja, če se spremenijo pogoji potepanja (naravne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere Sanje ne morejo vplivati) brez odškodnine. Sanje ne morejo prevzeti odgovornosti za spremembe programa potepanj zaradi kakršnekoli višje sile med potekom potepanja. V teh primerih lahko Sanje zagotovijo storitve sanjačem v spremenjeni obliki v skladu z možnostmi. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Sanje sanjača nemudoma obvesti. Sanje ne odgovarjajo za zamude pri prevozu, kakor tudi ne za tiste spremembe programa potepanj, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje v kraju samem Sanjam ne dopušča nastanitve sanjačev v naročenem objektu, lahko Sanje sanjača nastani v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

10. Obvestilo pred odhodom

Za vsa potepanja, ki vključujejo prevoz, sanjač najkasneje 3 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na posamezno potepanje.

Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bodo Sanje domnevale, da je obvestilo prejel.

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo sanjači.

11. Reklamacije in pritožbe

V primeru pomanjkljivih storitev, storitev neustrezne kvalitete ali ob neupravičeni neizvedbi določenih potepanj oz. storitev na potepanju, je sanjač dolžan podati reklamacijo takoj na licu mesta našemu vodniku, spremljevalcu ali predstavniku Sanj ali neposrednemu izvajalcu storitev oziroma. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe …), sanjač pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je sanjač strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Sanje ne bodo obravnavale reklamacije, ki ji sanjač ni priložil zapisnika predstavnika Sanj oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem sanjač reklamira neustrezno storitev pri predstavniku Sanj, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Sanjač mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če sanjač ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu potepanj, Sanje ne bodo upoštevale kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potepanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, sanjač s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku iz potepanja mora sanjač v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potepanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Založba Sanja, Alešovčeva ulica 37, 1000 Ljubljana ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov …). Sanje so dolžne potniku prvič pisno odgovoriti v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler Sanje ne izdajo odgovora na reklamacijski zahtevek sanjača, se sanjač odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Sanje bodo reševale samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potepanja, pri katerem Sanje niso izvajalec, bodo Sanje pritožbo posredovale odgovornemu izvajalcu in o rešitvi reklamacije sanjača pisno obvestile. V primeru, da Sanje nastopajo zgolj v vlogi informatorja, mora sanjač vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda, storitve ipd.

Brez pisne reklamacije Sanje ne obravnavajo zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak sanjač sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Sanje take reklamacije ne bodo obravnavale. Prav tako Sanje ne bodo obravnavale reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte. Reklamacija mora biti utemeljena. Sanjač naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in ustrezna potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega sanjač svoj zahtevek uveljavlja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Sanjač ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da imajo Sanje pravico do odpovedi potepanja ali spremembe programa potepanja, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Omejitev odgovornosti velja za potepanja za katere je sklenjena pogodba. Sanjač ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

12. Prtljaga in izguba dokumentov

Sanje ne prevzemajo odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago.

Vse zahtevke sanjač sam naslovi na hotel ali prevoznika. Sanje ne odgovarjajo za krajo ali poškodovanje sanjačeve prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev) in prevoznih sredstev (avtobusov, kombijev.) V primeru, da mora sanjač zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potepanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potepanja.

13. Informacije

Informacije, ki jih dobi sanjač na prijavnem mestu, ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi ali programu potepanja.
V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato Sanje ne jamčijo za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.

Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh Sanje nimajo vpliva in zanje ne odgovarjajo.

14. Potovanje z otroki

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem potepanju, mora biti naveden na potrditvenem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju.

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice do udeležbe na potepanju.

15. Kategorizacije nastanitvenih objektov

Kategorizacije nastanitvenih objektov (kategorija objektov oz. število zvezdic), navedene v programu potepanja so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in Sanje za to niso pristojne.

16. Nastanitev v sobah / apartmajih

Če sanjač pri prijavi ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.
Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oziroma hotelirja; Sanje nimajo pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Sobe so načeloma vseljive po 12. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda.

Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.

Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.

17. Varstvo osebnih podatkov

Sanje vse pridobljene osebne podatke o sanjačih varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB – 1, v nadaljevan ju: ZVOP – 1). Šteje se, da sanjač s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP- 1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe.

Sanjač s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje Sanjam za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko sanjačevi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi Sanj in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor sanjač takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potepanje.

18. Predhodna in končna določba

Z objavo teh splošnih pogojev in navodil za potepanj Sanj prenehajo veljati njeni doslej veljavni splošni pogoji in navodila. V vseh cenah iz ponudbe aranžmajev oz. posameznih potepanj je že vključen DDV. Sanje in sanjač rešujeta eventualne spore iz medsebojnih razmerij sporazumno. Če do sporazumne rešitve zadeve ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Vsi splošni pogoji so objavljeni tudi na spletni strani https://festival.sanje.si/potep-s-sanjami.

Ljubljana, avgust 2015